Scroll to top

حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی در تهران یک شوک بزرگ و مهم ترین حادثه اجتماعی اخیر تلقی میشود.

بازسازی سازنده ضمن حفظ بقایای یک اتفاق تاریخی هیچ یک را از متن زندگی جدا نمی کند و حماسه ها را “زنده” نگه میدارد. تک تک جای گلوله ها می تواند با بیانی هنری به فریادی گویا تبدیل شود و جلوی هرگونه تحریف تاریخی بایستد. بازسازی سازنده بدون حذف واقعیت تمام تلاش خود را در جاری شدن دوباره زندگی ، اما زندگی جدید، انجام می دهد. بازسازی سازنده باقی مانده ها را به حس افتخار در مسیر رشد جامعه تبدیل میکند، نه یک تابلوی رسمی ایزوله.

ایده پردازی های ذیل برای بازسازی سازنده مجلس به عنوان نمونه و تلنگر است که بر اساس معدود تصاویر منتشر شده، ساخته شده است. تمام مجلس و تک تک صحنه ها می تواند با طراحی مناسب حفظ شود و نمایندگان مردم هر روز از میان راهروی تاریخ گذر کنند.

Related posts

Post a Comment