Scroll to top

مایودرگ پرونویچ، از مشهورترین مربیان شطرنج دنیا، نیاز به درگاهی برای نمایش سوابق حرفه ای، شبیه سازی بازی ها، تصاویر شخصی و … داشت. علاوه بر این ها باید رسانه ای برای ارتباط با دانشجویان از سراسر جهان ایجاد می شد تا نمایش پیشرفت، صفحات شخصی و توصیه های آنها را در برگیرد.

طراحی با رویکرد ساده و شخصیت پردازانه انجام پذیرفت.

http://www.miodragperunovic.com/

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *